Num Book Name Publishing House Author
1 Economic Models and Application Publishing House of Electronics Industry, 2012.11 Zhenji Zhang, Dan Chang
2 Beijing Cold Chain Logistics Annual Report Publishing House of China Fortune, 2012.6 Hongjie Lan, Yuanchao Li, Daqi Sun
3 Food Cold Chain Logistics System Collaboration Publishing House of Beijing Jiaotong University, 2012.3 Hongjie Lan
4 Economic Models and Applications Publishing House of Electronics Industry, 2012.1 Zhenji Zhang, Dan Chang
5 Landscape Assets China architecture and building press,2012 Junhua Zhang, Gao Jie etc.
6 Landscape Thought China architecture and building press,2009 Junhua Zhang, Gao Jie etc.
7 Logistics Strategy Management Tsinghua university press, Nov. 2011 (2nd edition) Hongjie Lan
8 Logistics: Research and Creative Publishing House of Electronics Industry, 2011.6 Hongjie Lan, Yuan Tian, Yihong Ru
9 Introduction to the Service Science Tsinghua University Press, 2011 Runtong Zhang, Xiaoming Zhu
10 Research Methodolgies: A Study Guide for Forundergraduates, Postgradutes and Doctoral Students Publishing House of Electronics Industry, Apr. 2010 Hui Du, Kecheng Liu, Zhenji Zhang
11 Supply Chain Management China machine press, Feb. 2010 Xianliang Shi
12 The Introduction of Knowledge Management Higher Education press, 2010 Runtong Zhang
13 Enterprise Resource Planning Publishing House of Electronics Industry, 2009.12 Zhenji Zhang, Liping Shao
14 Research of the mode of economic management specialty personnel training under multiple viewpoints Publishing House of Electronics Industry, 2009.6 Yanping Liu, Zhenji Zhang
15 Supply Chain Management China Machine press,2009.2-1 Yisong Li, Hua Yi
16 An Introduction to Mobile Commerce Peking University Press, 2009 Runtong Zhang
17 Introduction to E-commerce Publishing House of Electronics Industry, 2009 Runtong Zhang
18 The principle and Application of Supply Chain Management Tsinghua University press, 2008.1-3 Xianliang Shi, Yisong Li
19 Commercial ERP Training Course Publishing House of Beijing Jiaotong University, 2008.1 Dan Chang
20 Introduction to the Service Science Publishing House of Electronics Industry, 2000 Runtong Zhang, Xiaoming Zhu

Copyright 2010 © The ICIR of Beijing Jiaotong University
Address:Room702, Siyuan East Building, BJTU, Haidian District, Beijing 100044, China
Email:icir@bjtu.edu.cn