Current Location:Home » Session Schedule
Session Schedule

 

Paper ID Author Group Session name Date Time Room
1 Zhuangkuo Li,Xintong Chen LM15 Logistics Management15 2016-07-27 10:50-12:20 Lec Room 3
3 Yazhi Yao,Xianzhu Si,Wen Ye SM1 Service Management1 2016-07-27 10:10-12:00 SD303
11 Weiwei Li,Yingjun Yang LM15 Logistics Management15 2016-07-27 10:50-12:20 Lec Room 3
17 Yuan Tian,Bohui Song,Mengying Liu LM7 Logistics Management7 2016-07-27 08:00-09:50 SD304
18 Yuan Tian,Qianru Shi,Bohui Song LM8 Logistics Management8 2016-07-27 08:00-09:50 SD308
19 Jing Di,Zhimei Jin,Bo He IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
20 Yingying Ding IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
22 Jianjun Zhang,Wenxia Shi SM2 Service Management2 2016-07-27 10:10-12:00 SD304
24 Wei Liu,Ling Sun,Juan Li,Wenjuan Li,Hanwen Zhang LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
28 Lan Xu,Wei Teng IM2 Information Management2 2016-07-26 10:10-12:00 SD304
29 Li Chen,Fushen Sheng,Jing Chen EM2 Engineering Management2 2016-07-26 08:00-09:50 SD304
31 Zhaomeng Chen LM4 Logistics Management4 2016-07-26 15:10-17:00 SD304
33 Liuyi Wu,Haihong Xie LM15 Logistics Management15 2016-07-27 10:50-12:20 Lec Room 3
34 Dongmei Wang,Yu Sun,Chao Zhang,Jingju Li LM8 Logistics Management8 2016-07-27 08:00-09:50 SD308
37 Wenjie Wang,Qi Xu,Changchun Gao,Weiwei Ma LM10 Logistics Management10 2016-07-26 10:50-12:20 Lec Room 3
38 Yutong Jiang,Jiayi Yao,Jiangfeng Xu IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
41 Zehao Zhang,Jingen Du,Kun Lan,Min Tang SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
46 Chen Chen,Qing Wu,Yingping Zhou,Zhe Mao SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
48 Yang Xia IM3 Information Management3 2016-07-26 10:10-12:00 SD308
50 Aoqing Lu,Zhenhua Liu LM5 Logistics Management5 2016-07-26 15:10-17:00 SD308
52 Jingjing Qin,Zikui Lin SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
53 Wangli Zhu,Meixia Shi IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303
55 Jialu Chang,Sijing Liu,Huishan Huang,Dayu Qi,Zhichen Zhao SM1 Service Management1 2016-07-27 10:10-12:00 SD303
56 Li Yao,ZiKui Lin LM15 Logistics Management15 2016-07-27 10:50-12:20 Lec Room 3
57 Rongxia Zhao IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
58 Can Liu,Bin Dan,Maosen Zhou,Xumei Zhang LM10 Logistics Management10 2016-07-26 10:50-12:20 Lec Room 3
59 Ling Cao,Qijing Wu SM4 Service Management4 2016-07-26 13:20-14:50 Lec Room 3
60 Chenwei Zhang,Yisheng Liu EM1 Engineering Management1 2016-07-26 08:00-09:50 SD303
61 Xiru Yang,Jie Xu LM15 Logistics Management15 2016-07-27 10:50-12:20 Lec Room 3
62 Zhiru Juan,Haiyan Wang LM5 Logistics Management5 2016-07-26 15:10-17:00 SD308
64 Xiaoxue Zeng,Dong Mu,Xibao Xu LM15 Logistics Management15 2016-07-27 10:50-12:20 Lec Room 3
65 Wen Chen,Xiaochun Lu SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
66 Huiying Zhang,Zikui Lin LM15 Logistics Management15 2016-07-27 10:50-12:20 Lec Room 3
68 Xiaojie Wang,Zhongliang Guan IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
69 Xiangge Wang IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
70 Xiuxian Huang,Xianliang Shi SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
71 Muhammad Waseem Bari,Meng Fanchen,Muhammad Awais  Baloch SM1 Service Management1 2016-07-27 10:10-12:00 SD303
73 Ximing Ruan,Edward Ochieng,Tarila  Zuofa,Miying  Yang EM3 Engineering Management3 2016-07-26 08:00-09:50 SD308
74 Hongqi Yu,Dong Mu LM14 Logistics Management14 2016-07-27 09:00-10:30 Lec Room 3
75 Xiaoxia Wang,Zhanqiang Li LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
76 Yunguang Deng IM3 Information Management3 2016-07-26 10:10-12:00 SD308
77 Cuiwei Li,Shiyu Ma,Yi Ren,Xiao Li,Pinning Zhang SM3 Service Management3 2016-07-27 10:10-12:00 SD308
78 Wei Liu,Juanjuan Song,Wenjuan Li LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
79 Leizhou Zhao,Qing Zhang LM6 Logistics Management6 2016-07-27 08:00-09:50 SD303
80 Mingbao Wang,Zhiping Du LM6 Logistics Management6 2016-07-27 08:00-09:50 SD303
81 Jun Yin,Xiaochun Lu LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
86 Huiling Zhong,Changgui Lin,Cong Wu,Guanxiang Zhang LM14 Logistics Management14 2016-07-27 09:00-10:30 Lec Room 3
89 Mingli Yu,Hanping Hou LM6 Logistics Management6 2016-07-27 08:00-09:50 SD303
92 Fengyangzi Zhang,Guang Song LM14 Logistics Management14 2016-07-27 09:00-10:30 Lec Room 3
93 Ming Lei,Haichao MA,Xiangdong Liu LM3 Logistics Management3 2016-07-26 15:10-17:00 SD303
94 Jianfeng Lu,Hui Fu LM14 Logistics Management14 2016-07-27 09:00-10:30 Lec Room 3
95 Xiao Wang,Ai Wang,Xuedong Gao IDA Intelligent Data Analysis 2016-07-25 13:40-15:10 Lec Room 3
98 Sijie Diwu,Xiang Zhang LM5 Logistics Management5 2016-07-26 15:10-17:00 SD308
101 Jia Shi,Jiayi Yao,Miao Liu SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
102 Zirui Xie,Kai Yuan Zhang IM2 Information Management2 2016-07-26 10:10-12:00 SD304
103 Bing Su,Wenliang Bian LM14 Logistics Management14 2016-07-27 09:00-10:30 Lec Room 3
105 Ruiting Wang,Xiang Zhang LM6 Logistics Management6 2016-07-27 08:00-09:50 SD303
106 Shougeng Gu,Hongjie Lan LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
108 Xiaofei Tang,Jiaxing Huang,Hongyun Zheng LM4 Logistics Management4 2016-07-26 15:10-17:00 SD304
110 Xiaoman Liu,Jing Li IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
112 Chengcheng Yin LM14 Logistics Management14 2016-07-27 09:00-10:30 Lec Room 3
114 Bo Gao,Tiezhong Liu SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
115 Bo Gao,Tiezhong Liu IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
116 Zhe Zhang,Zhongliang Guan IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
117 Yuling Zhang,Lihua Guo IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
118 Pei Zhang,Hanping Hou,Jianliang Yang,Dawei Zhang LM6 Logistics Management6 2016-07-27 08:00-09:50 SD303
119 Hongtao Yang,Jianbang Du LM5 Logistics Management5 2016-07-26 15:10-17:00 SD308
120 Xuefeng Xiao,Hua Feng,Jiange Li,Xiaoyan Kui IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303
121 Lingyu Wang SM3 Service Management3 2016-07-27 10:10-12:00 SD308
122 Xiaohua Sun EM1 Engineering Management1 2016-07-26 08:00-09:50 SD303
124 Xiaotong Li,Xiyan Lv IM3 Information Management3 2016-07-26 10:10-12:00 SD308
125 Jian Liu,Huimin Wang,Liuxin Chen LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
126 Jie Wei,Hang Wei LM3 Logistics Management3 2016-07-26 15:10-17:00 SD303
127 Mingyang Zhang LM9 Logistics Management9 2016-07-26 09:00-10:30 Lec Room 3
128 Yuan Ye LM3 Logistics Management3 2016-07-26 15:10-17:00 SD303
130 Quan Xiao IM3 Information Management3 2016-07-26 10:10-12:00 SD308
131 Jiun-Hung Lin SM1 Service Management1 2016-07-27 10:10-12:00 SD303
132 Jing Zhou,Juanjuan Du IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
133 Guang Han,Xi-an Sun LM14 Logistics Management14 2016-07-27 09:00-10:30 Lec Room 3
134 Cao Xing,Jing Li LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
135 Mingming Song,Qilan Zhao,Zhigang Song LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
138 Shaoxun Chen,Hongjie Lan LM7 Logistics Management7 2016-07-27 08:00-09:50 SD304
140 Yisheng Wu,Shaobu Bai,Qinghua Lv LM4 Logistics Management4 2016-07-26 15:10-17:00 SD304
141 Ying Li IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
143 Ting Han IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
144 Yunfang Ma,Dan Chang SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
145 Wen Yang,Jianhua Ma,Yanchun Pan IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
148 Lin Huang, Yong Lin, Petros Ieromonachou, Wenxian Sun LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
150 Mingxing Song,Yihong Ru,Jing  Zhang,Jianhua Huang EM2 Engineering Management2 2016-07-26 08:00-09:50 SD304
152 Shan Xue,Li Xiong,Lu Zhao IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
153 Xiaolan Guan,Menggang Li IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303
155 Junjun Li,Qilan Zhao LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
157 Zhongliang Liu,Shifeng Liu SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
159 Minghao Zhu LM5 Logistics Management5 2016-07-26 15:10-17:00 SD308
161 Junheng Ji,Qilan Zhao SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
162 Xuan Zhang,Xuerong Yang IM3 Information Management3 2016-07-26 10:10-12:00 SD308
164 Hao Luo,Lei Nie,Zhenhuan He SM2 Service Management2 2016-07-27 10:10-12:00 SD304
166 Yunfei Xia LM8 Logistics Management8 2016-07-27 08:00-09:50 SD308
168 Yifei Wang IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
170 Xiaoyu Gu,Petros Ieromonachou,Li Zhou SM2 Service Management2 2016-07-27 10:10-12:00 SD304
171 Truong Van Nguyen,Li Zhou,Yong Lin LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
174 Yan Zhao,Yongmei Cui SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
175 Shuzhen Liu,Long Ye,Ming Guo SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
176 Yanting Shen,Xiyan Lv IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303
177 Lina Chuan,Wenliang  Bian ,Hongzhen Wang LM8 Logistics Management8 2016-07-27 08:00-09:50 SD308
181 Lijun Yao,Hongjie Lan LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
182 Yong Lin,Petros Ieromonachou,Wenxian Sun LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
183 Jing Wen,Yisong Li LM5 Logistics Management5 2016-07-26 15:10-17:00 SD308
184 Joachim Kuhn LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
185 Li Teng LM7 Logistics Management7 2016-07-27 08:00-09:50 SD304
187 Shishun Ding,Dewei Li SM3 Service Management3 2016-07-27 10:10-12:00 SD308
188 Xueyan Li,Xuemei Li SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
189 Shuiwang Zhang,Chaolong Yue LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
191 Ziren Niu EM1 Engineering Management1 2016-07-26 08:00-09:50 SD303
192 Yong Wang,Peilin Zhang,Qian Lu LM5 Logistics Management5 2016-07-26 15:10-17:00 SD308
193 Xia Luo,Qian Huang,Hai Zhu IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
194 Yue Huang IDA Intelligent Data Analysis 2016-07-25 13:40-15:10 Lec Room 3
195 Xueping Zhu,Xiaoguang Geng SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
196 Jian Zhang,Yuming Liu EM2 Engineering Management2 2016-07-26 08:00-09:50 SD304
197 Wenliang Bian,Yao Sun LM8 Logistics Management8 2016-07-27 08:00-09:50 SD308
198 Yujia Liu IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
200 Wang Qianying,Keming Zhang,Dong Mu LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
202 Baoguang Bai,Jian Zhang SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
203 Jie Xu,Dongmei Wang,Jing  Wang,Xiru Yang LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
205 Hui Li,Xusheng Shang ,Zhaofeng Zhang SM1 Service Management1 2016-07-27 10:10-12:00 SD303
206 Lifeng Li,Shifeng Liu,Kun Zhang IM10 Information Management10 2016-07-27 15:10-17:00 SD303
207 Zhenwei Wang,Xiaomin Zhu,Qian Pu LM9 Logistics Management9 2016-07-26 09:00-10:30 Lec Room 3
209 Jiaying Liu,Lijuan Xu IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
210 Christina Tay IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
211 Rongyan Zhu,Yong Wang,Shufan Zhu,Zhiqiang Zhao LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
212 Hong Li IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
213 Yifeng Miao,Qi Zhang,Xiaozhao Zhou,Feng Chen IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
214 Changfu  Sun,Yanmin Shao SM2 Service Management2 2016-07-27 10:10-12:00 SD304
215 Qiuyan Li,Qilan Zhao LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
216 Yanyu Chen,Long Ye,Ming Guo SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
217 Ruijian Liu,Long Ye,Ming Guo SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
218 Mingze Liu,Xianliang Shi SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
220 Xiaobing Yang SM3 Service Management3 2016-07-27 10:10-12:00 SD308
222 Huili Guo,Xuemei Li IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303
223 Chao Yin,Mingyu Zhang LM4 Logistics Management4 2016-07-26 15:10-17:00 SD304
224 Jingbo Wu,Dong Mu,Jing Xiang,Jian Zhang LM13 Logistics Management13 2016-07-26 15:10-16:40 Lec Room 3
226 Liyu Peng,Yunqing Feng,Xuewei Li,Xuemei Li EM3 Engineering Management3 2016-07-26 08:00-09:50 SD308
228 Jianing Min,Cheng Jin LM8 Logistics Management8 2016-07-27 08:00-09:50 SD308
230 Ying Chai,Jing Zhou,Yujia Liu IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303
231 Hameeda Akhtar,Xiao Ming,Abdur Rauf Usama IM2 Information Management2 2016-07-26 10:10-12:00 SD304
233 Cheng Wang,JinHui Ge SM6 Service Management6 2016-07-27 15:10-16:40 Lec Room 3
234 Xiaoting Li EM2 Engineering Management2 2016-07-26 08:00-09:50 SD304
235 Chen Zhao,Gang Xu,Taixin Liang,Yaming Tian,Wei Ren,Chengwen Lv,Bing Yin EM2 Engineering Management2 2016-07-26 08:00-09:50 SD304
236 Zhan Bian LM3 Logistics Management3 2016-07-26 15:10-17:00 SD303
237 Jinxiao Wang,Guowei Hua,Keming Zhang LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
238 Xia Luo,Zhi Liu,Hai Zhu IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
239 Yinglin Wang,Jicai Liu,Bon-Gang Hwang IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
240 Miner Zhong,Yong Zhang LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
241 Mao Qin,Yanjin Li,Guopeng Che EM1 Engineering Management1 2016-07-26 08:00-09:50 SD303
243 Ruan Xiaowen SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
244 Yanjin Li,Hai Zhu,Yonghong Liu IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
245 Marta Kad?ubek,Paula Koch LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
246 Fulei Chu,Xuan Zhang SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
248 Mingjing Yang,Chaofeng Li IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
249 Qiusheng Zhang,Chaofeng Li,Mingjing Yang IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
250 John-Patrick Paraskevas,Curtis Grimm,Stephanie Eckerd LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
251 Baoqin Yu, Linlin Cui,Xinman Lu LM7 Logistics Management7 2016-07-27 08:00-09:50 SD304
253 Sen Wu,Liwei Fu IDA Intelligent Data Analysis 2016-07-25 13:40-15:10 Lec Room 3
254 Jianfeng Yuan,Jianhua Ma,Wen Yang LM9 Logistics Management9 2016-07-26 09:00-10:30 Lec Room 3
255 Keming Zhang,Bin Qiu,Dong Mu LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
259 Fengjiao Jia,Yisong Li LM8 Logistics Management8 2016-07-27 08:00-09:50 SD308
260 Min Zhang,Yuan Tian IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
261 Xin Lin,Fei Geng,Zhihong Jin,Qi Xu SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
262 Xia Luo,Zhipeng Wang,Yue Liu SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
263 Jing Liu,Yanyang Ma,Yanli Guo,Jianbin Chen IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
264 Xiaoting Li EM3 Engineering Management3 2016-07-26 08:00-09:50 SD308
265 Wei Qi,Xiaomei He,Yong He LM4 Logistics Management4 2016-07-26 15:10-17:00 SD304
266 Lihong Wu,Qilan Zhao LM4 Logistics Management4 2016-07-26 15:10-17:00 SD304
267 Rui Ma,Liping Shao IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
273 Jie Wang,Bing Zhu,Ying Wang,Lei Huang IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
274 Yixin Zhang,Qilan Zhao LM7 Logistics Management7 2016-07-27 08:00-09:50 SD304
275 Duan Pengzhe,Dong Baotian IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
276 Chunyue Wang,Keming Zhang,Dong Mu LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
278 Wei Xu,Yu Hou,Ying Ning LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
279 Jian Yu EM1 Engineering Management1 2016-07-26 08:00-09:50 SD303
280 Lei Xing,Zhenhua Yang,Shujuan Guo,Zhihong Jin SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
282 Zhenhua Yang,Lei Xing,Shujuan Guo,Zhihong Jin,Lixin Shen SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
283 Lu Liu,Jianqin Zhou LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
284 Fei Dong,Xiaoting Qu IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
286 Xing Wang,Bofeng Yu,Haitao Wen,Yan Li,Shuzhi Zhao LM10 Logistics Management10 2016-07-26 10:50-12:20 Lec Room 3
287 Yuqian Wan,Jingzhi Ding LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
289 Xu Han,Yisong Li LM1 Logistics Management1 2016-07-26 13:00-14:50 SD304
290 Xianwen Gong LM2 Logistics Management2 2016-07-26 13:00-14:50 SD308
291 Lingyu Wang SM2 Service Management2 2016-07-27 10:10-12:00 SD304
292 Zhiyuan Zhang,Lijuan Xu SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
293 Yongli Wang LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
295 Qilin Yu,Xi-an Sun IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
296 Xuedong Gao,Minghan Yang,Ling Li IDA Intelligent Data Analysis 2016-07-25 13:40-15:10 Lec Room 3
297 Min Li,Zhaoquan Jian,Lei Li LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
298 Bo Xie IM9 Information Management9 2016-07-27 13:00-14:50 SD308
300 Xiangrong Xu,Enhua Hu IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
301 Gui-ying Wei,Wen-ming Cai,Lan Qin IDA Intelligent Data Analysis 2016-07-25 13:40-15:10 Lec Room 3
302 Zuqiang Zhu,Xiaoqian Shen IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
303 Chunguang Lin EM2 Engineering Management2 2016-07-26 08:00-09:50 SD304
304 Liu Liu,ChunFang Guo IM2 Information Management2 2016-07-26 10:10-12:00 SD304
305 Juan Zhang,Lu Zhang,Jun Li,cuiling guan LM3 Logistics Management3 2016-07-26 15:10-17:00 SD303
306 Qianqian Liu,Wenliang Bian LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
308 Ning Lin,Harald Hjelle,Kevin  Cullinane,Rickard  Bergqvist,Olav  Eidhammer,Yuhong Wang,Zaili  Yang,Zhuohua Qu SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
309 Shuai Wang,Xindi Wang EM1 Engineering Management1 2016-07-26 08:00-09:50 SD303
310 Ke Li,Jianqin Zhou LM12 Logistics Management12 2016-07-27 15:10-17:00 SD308
311 Qingyang Lv,Liping Shao IM3 Information Management3 2016-07-26 10:10-12:00 SD308
312 Qiguang Wang LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
313 Khairul A. Rasmani,Nur Amira Mat Saffie,Nur Amirah Mohd Shukor IM2 Information Management2 2016-07-26 10:10-12:00 SD304
314 Lu Bo LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
317 Xiangfei Fu,Yongmei Cui,Lei Du SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
319 Xuebing Wang LM7 Logistics Management7 2016-07-27 08:00-09:50 SD304
320 Yihan Xue,ChunFang Guo IM2 Information Management2 2016-07-26 10:10-12:00 SD304
321 Dan Petrica SM1 Service Management1 2016-07-27 10:10-12:00 SD303
322 Haitao Wen,Huasha Wu,Xing Wang LM10 Logistics Management10 2016-07-26 10:50-12:20 Lec Room 3
323 Shuang Lai,He Wang,Cunge Gong SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
328 Anqiang Huang,Zhenji  Zhang,Guowei Hua,Zaili Yang,Xianliang Shi SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
329 Xuedong Gao,Kan Gu,Danyue Wang IDA Intelligent Data Analysis 2016-07-25 13:40-15:10 Lec Room 3
330 Quan Xiao SM2 Service Management2 2016-07-27 10:10-12:00 SD304
331 Hua He,Changsong Ma,Zhenyu Luo,Hang Yu LM9 Logistics Management9 2016-07-26 09:00-10:30 Lec Room 3
333 Xiangchao Liu,Changsong Ma,Hua He,Hongmei Zhang LM9 Logistics Management9 2016-07-26 9:00-10:30 Lec Room 3
335 Qingyun Ran,Lei Huang,Ying Wang,Xin Song,Chi Zhang IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
336 Xiaolun Cai,Long Ye SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
338 Shiqi Fan,Di Zhang,Eduardo Blanco-Davis,Jin Wang,Ming Huang,Fan Zhang,Xinping Yan SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
339 Yunan Zhang,Zhiying Zhu,Chuangang Li,Lei Chang IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
340 Yingchun Wen,Ming Guo SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
342 Yuyu Li,Hui Huang,Bo Huang LM10 Logistics Management10 2016-07-26 10:50-12:20 Lec Room 3
343 Xuedong Gao,Hailan Chen IDA Intelligent Data Analysis 2016-07-25 13:40-15:10 Lec Room 3
344 Jisheng Huang,Lina Mao,Jinghua Li SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
345 Shaohua Song,Jinwen Cai,Shuya  Yu,Mengyue Wang LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
347 Jinwen Cai,Xiang'an  Kuang,Shaohua Song,Qilan Zhao LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
349 Qianqian Zhang,Honglu Liu,Shifeng Liu,Zhihong Tian IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
350 Kun Wang IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
351 Huiyun Yang,Qianqian Shao,Xin Chang,Zhihong Jin SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
352 Bowen Qin,Hanping Hou LM7 Logistics Management7 2016-07-27 08:00-09:50 SD304
353 Jianliang Yang,Hanping Hou,Lu Han,Dawei Zhang LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
354 Xiaoxiao Zheng,Yisheng Liu,Ying Shi,Nan Su EM2 Engineering Management2 2016-07-26 08:00-09:50 SD304
355 Chaoyu Li,Jun Ren,Jin Wang,Dan Chang,Zaili Yang SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
357 Lu Han,Hanping Hou,Jianliang Yang,Jieyi Xie LM6 Logistics Management6 2016-07-27 08:00-09:50 SD303
358 Bjorn Jager,Ning Lin SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
359 Ping Li LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
360 Jing Shi,Dong Li,Yang Zhou,Shuo Dang SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
361 Yixuan Ma,zhenji Zhang IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
362 Beibei Pang,Juanqiong Gou,Wenxin Mu,Huan Qiao IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
363 Xin Lu,Hong-yuan Shi,Li Wang,Da-wei Li LM3 Logistics Management3 2016-07-26 15:10-17:00 SD303
364 Subira Exauty,Hongmin Gao,Xuetian Wang,Xiangzhi Yu IM4 Information Management4 2016-07-26 13:00-14:50 SD303
366 Zhenping Li,Yuan Zhang LM6 Logistics Management6 2016-07-27 08:00-09:50 SD303
368 Shouting Zhao LM9 Logistics Management9 2016-07-26 09:00-10:30 Lec Room 3
370 Nannan Hu,Jie Wang,Dong Mu LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
372 Chenyang Cai,Xuedong Chen IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
373 Kun Zhang,Zhenji Zhang IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
375 Qingling Guan,Jing Zhou,Yujia Liu SM3 Service Management3 2016-07-27 10:10-12:00 SD308
376 Guohua Wang,Wenliang Bian LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
378 Simin An,Jiayi Yao LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
379 Qiwen Du,Xianliang Shi SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
381 Meiqing Zhang,Dayang Hu SM3 Service Management3 2016-07-27 10:10-12:00 SD308
382 Ji Tian,Dan Chang SCM1 Sustainable Container Supply Chain Management1 2016-07-26 09:00-18:00 SD611
388 Liang Yanping,Yang Qiang EM3 Engineering Management3 2016-07-26 08:00-09:50 SD308
390 Yunkai Yan,Yisheng Liu EM1 Engineering Management1 2016-07-26 08:00-09:50 SD303
391 Yi Mao,Shan'e Xu,Ming Tong IM3 Information Management3 2016-07-26 10:10-12:00 SD308
392 Zili Liao,Yisong Li LM4 Logistics Management4 2016-07-26 15:10-17:00 SD304
394 Hong Ji LM11 Logistics Management11 2016-07-27 15:10-17:00 SD304
395 Yingying Wang,Bing Zhu IM2 Information Management2 2016-07-26 10:10-12:00 SD304
397 Hu Qing IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
399 Yajing Li,Jiayi Yao IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
400 Li Ting IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
401 Chen Yang,Xi Li,Guoqiang Cai,Jinqing Bo EM3 Engineering Management3 2016-07-26 08:00-09:50 SD308
402 Qiong Song,GuoQiang Cai,LiMin Jia EM3 Engineering Management3 2016-07-26 08:00-09:50 SD308
404 Juanqiong Gou,Xiahui Cai,Shuihai Dou IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303
406 Xiangxiang Huang,Xiaoling Fu LM3 Logistics Management3 2016-07-26 15:10-17:00 SD303
407 Yang Zhou IM8 Information Management8 2016-07-27 13:00-14:50 SD304
408 Lin Li SM1 Service Management1 2016-07-27 10:10-12:00 SD303
409 Mao Qin,Nian Zhang,Zhipeng Wang IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
410 Yanhai Zhao,Guoxing Zhang,Wei Hou SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
411 Wei Ding,William Engel,Andre Goode,Giovanni Santostasi IM6 Information Management6 2016-07-25 15:30-17:00 Lec Room 3
413 Xiaobo Dang,Lunqu Yuan IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
415 Alberto Abadia SM4 Service Management4 2016-07-26 13:20-14:50 Lec Room 3
417 Yanmin Cheng,Baotian Dong IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
419 Zhuqing Nie SM5 Service Management5 2016-07-27 13:20-14:50 Lec Room 3
421 Qianqian Wu,Yisheng Liu EM3 Engineering Management3 2016-07-26 08:00-09:50 SD308
425 Hengyu Liu,Yihong Ru LM10 Logistics Management10 2016-07-26 10:50-12:20 Lec Room 3
427 Dagang Wang,Ming Lai IM7 Information Management7 2016-07-27 13:00-14:50 SD303
434 Peng Liu,Wen Liu,Qiang Li,Min Duan,yanrong wang,Yue Dai IM1 Information Management1 2016-07-26 10:10-12:00 SD303

 

  • Paper Submission: 15 March, 2016
    1 April, 2016
  • Authors Notification: 1 April, 2016
    15 April, 2016
  • Final Paper Submission: 1 May, 2016
    30 May, 2016
  • Conference Open: 24-27 July, 2016
For more conference information,
please scan the Wechat code

The International Center for Informatics Research of Beijing Jiaotong University

Tel: +86-(0)10-51684188 Fax: +86-(0)10-51685864 E-mail: liss@bjtu.edu.cn BJTUICP prepared No.16012201

© 2012-2013 School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University. All Rights Reserved.